شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهی دست و لشگریان خود که غالبا در سفر احتیاج به نان و خورش موقت و فوری داشتند و لازم بود به هر شهری می رسند نانوایی هایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سر• دستگاه بزرگ کردن قطر الت تناسلی مردانه روش پزشکي براي

قرص چاق کننده گیاهی فرشته,قرص چاق کننده گیاهی بدون عوارض

بازان نان تهیه فرمایند و غذایی باشد  که خورش نان قرار دهند ، درصدد چاره برآمد و حل این مشکل را به شیخ بهایی که از علما و دانشمندان ایران بود ، سپرد

این اختراع به قدری با دقت و ه